LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

Loto 7/39

Loto je najatraktivnejša klasična igra v Sloveniji. Oznaka 7/39 pomeni, da mora udeleženec v igri za glavni dobitek pravilno napovedati 7 številk iz množice 39 številk (od 1 do 39). Dobitna kombinacija številk se izžreba s pomočjo bobna za žrebanje. Žreba se 7 številk in dodatna številka.
Matrika igre 7/39 nam tudi pove, kakšna je matematična možnost za dobitek. Pri matriki 7/39 je možno igrati 15.380.937 različnih kombinacij.

Lotto program na tej strani je sestavljen iz vrste filtrov, statistike, generatorja, preveritelja in kalkulatorja možnosti. Filtri so moduli, ki vam omogočajo, da določite vrsto številk, ki jih želite igrati. Večina teh filtrov prihaja s statističnimi podatki, tako da lahko izdelate izobražene odločitve. Filtri vam omogočajo, da ustvarite kombinacije na več načinov: vsebovati številke z določenimi matematičnimi lastnostmi: Delež, Consec, Sum; da vsebujejo številke z določeno frekvenco ali ki niso bile črpane za časovno obdobje: pogostost in zakasnitev; številke, ki niso bile sestavljene za časovno obdobje: pretekli rezultati; številke, ki jih uporabnik želi, kot so rojstni datumi: strune Če obstajajo filtri, ki jih želite, vendar ne najdete na spletnem mestu, ki ste ga povabili, da jih povprašate v razdelku foruma na forumu. Generator išče in prikazuje kombinacije glede na filtre, ki jih uporabljate. Vsaka ustvarjena kombinacija hkrati zagotavlja, da vsi izbrani filtri izpolnjujejo. Preverjanje se lahko uporabi po risbi uradne kombinacije in vam pove, ali so bile nastavitve filtrov izpolnjene z uradnim žrebanjem. Prav tako vam pove, ali ste povečali ali ne povečali svoje možnosti z uporabo določene nastavitve za filtre v primerjavi z »navadnim predvajanjem«, kar pomeni igranje brez filtrov. Kalkulator možnosti vam omogoča, da vidite, koliko od vseh možnih kombinacij vam omogoča, da dosežete določeno raven nagrade glede na izbrane filtre

Slovenia > Lotto 7/39 16.01.2019
2 - 8 - 18 - 19 - 20 - 21 - 34 - 9


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
94 ms