LotoXP
Home Forum C(n,k)

Poland Lotto 6/49

Wybierz 6 z 49 liczb. Liczby skreśl na blankiecie sam lub zagraj na chybił trafił. Zagrać możesz nawet na 10 losowań

Program lotto na tej stronie składa się z szeregu filtrów, statystyk, generatora, weryfikatora i kalkulatora szans. Filtry to moduły, które pozwalają określić rodzaj liczb, które chcesz odtwarzać. Większość z tych filtrów zawiera odpowiednie statystyki, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje. Filtry pozwalają warunkować wygenerowane kombinacje na kilka sposobów: zawierać liczby o pewnych właściwościach matematycznych: Podzielność, Consec, Suma; aby zawierać liczby z pewną częstotliwością lub które nie były losowane przez pewien okres czasu: Częstotliwość i Opóźnienie; liczby, które nie były rysowane razem przez pewien czas: Poprzednie losowania; liczby, które są preferowane przez użytkownika, takie jak daty urodzenia: Ciągi Jeśli chcesz użyć filtrów, ale nie możesz znaleźć na stronie, możesz poprosić o nie w odpowiedniej sekcji forum. Generator wyszukuje i wyświetla kombinacje zgodnie z używanymi filtrami. Każda wygenerowana kombinacja gwarantuje jednoczesne spełnienie wszystkich wybranych filtrów. Verifier może być użyty po losowaniu oficjalnej kombinacji i informuje, czy ustawienia filtrów zostały spełnione przez oficjalne losowanie. Informuje również o tym, czy zwiększono, czy nie, swoje szanse, używając konkretnego ustawienia dla filtrów w porównaniu do "zwykłego odtwarzania", czyli gry bez filtrów. Kalkulator szans pozwala sprawdzić, ile z możliwych kombinacji pozwala ci wygrać określony poziom nagród według wybranych filtrów

Poland > Lotto 6/49 16.01.2018
4 - 5 - 15 - 21 - 24 - 27


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
37 ms