LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

Norway Lotto 7/34

Lotto er et tallspill der det trekkes sju hovedtall av totalt 34 tall. I tillegg trekkes ett tilleggstall. Førstepremien går til de som har de sju vinnertallene på samme rekke på kupongen. Det er trekning hver lørdag.

Lotto programmet på dette nettstedet består av en rekke filtre, statistikk, en generator, en verifikator og en sjanse kalkulator. Filtre er moduler som lar deg spesifisere hva slags tall du vil spille. De fleste av disse filtrene kommer med statistikk slik at du kan ta utdannede beslutninger. Filtre lar deg betinget de genererte kombinasjonene på flere måter: å inneholde tall med visse matematiske egenskaper: Divisibility, Consec, Sum; å inneholde tall med bestemt frekvens eller som ikke ble tegnet for en tidsperiode: Frekvens og forsinkelse; tall som ikke ble tegnet sammen for en periode: Tidligere trekker; tall som er foretrukket av brukeren som fødselsdatoer: Strings Hvis det er filtre du vil ha, men du ikke finner på nettstedet, blir du invitert til å be om dem i den upassende delen av forumet. Generatoren søker og viser kombinasjoner i henhold til filtre du bruker. Hver kombinasjon generert er garantert å tilfredsstille alle de valgte filtrene samtidig. Verifikatoren kan brukes etter tegning av den offisielle kombinasjonen, og den forteller deg om innstillingene til filtrene ble oppfylt av den offisielle tegningen. Det forteller deg også om du har økt eller ikke sjansene dine ved å bruke en bestemt innstilling for filtrene sammenlignet med et vanlig spill, noe som betyr et spill uten filtre. Kanskje Kalkulator lar deg se hvor mange av de totale mulige kombinasjonene du kan vinne et visst prisnivå i henhold til de valgte filtrene

Norway Lotto 7/34 12.01.2019
6 - 10 - 12 - 13 - 17 - 21 - 29 - 3


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
33 ms