LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

НовоЛото 7/34

НовоЛото 7/34 е бројчана игра во која цел е да се погодат кои седум броеви (плус дополнителен број) ќе бидат извлечени од групата броеви од 1 до 34. Добивка се остварува доколку погодите четири, пет, шест броја или шест + дополнителен број. Доколку ги погодите сите седум броја, ја добивате главната добивка JACK-POT.

Лота програмата на оваа страница е составена од серија филтри, статистика, генератор, верификатор и шанса калкулатор. Филтри се модули кои ви дозволуваат да наведете каков број на броеви сакате да ги репродуцирате. Повеќето од овие филтри доаѓаат според статистички податоци за да можете да донесувате образовани одлуки. Филтрите ви овозможуваат да ги условите генерираните комбинации на неколку начини: да содржат броеви со одредени математички својства: Деливливост, Consec, Sum; да содржат броеви со одредена фреквенција или кои не биле нацртани за одреден временски период: Фреквенција и губеа; броеви кои не беа составени заедно за одреден временски период: минатото се минува; броеви кои се преферирани од страна на корисникот како датуми на раѓање: Стрингови Ако има филтри што сакате, но не можете да ги најдете на страницата што ќе бидете поканети да ги побарате во одделот за апоријатис на форумот. Генераторот ги пребарува и прикажува комбинациите според филтрите што ги користите. Секоја генерирана комбинација е загарантирана за истовремено да ги задоволи сите одбрани филтри. Верификаторот може да се користи по цртежот на официјалната комбинација и ви кажува дали поставките на филтрите биле исполнети од официјалното исцртување. Исто така, ви кажува дали ги зголемивте или не вашите шанси со користење на одредена поставка за филтрите во споредба со "обична игра", што значи игра без филтри. Калкулаторот за шанси ви овозможува да видите колку од вкупните можни комбинации ви дозволуваат да освоите одредено ниво на награда според одбраните филтри

Macedonia > Loto 7/34 16.01.2019
3 - 7 - 8 - 13 - 22 - 29 - 31 - 33


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
41 ms