LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

Latvia Loto 5/35

Šīs vietnes loto programma sastāv no virknes filtru, statistikas, ģeneratora, verificētāja un izredžu kalkulatora. Filtri ir moduļi, kas ļauj jums norādīt, kādi numuri vēlaties atskaņot. Lielākā daļa no šiem filtriem ir atbilstoši statistikai, lai jūs varētu pieņemt izglītoti lēmumi. Filtri ļauj sarežģīt ģenerētās kombinācijas vairākos veidos: lai saturētu skaitļus ar noteiktām matemātiskām īpašībām: dalāmība, Consec, Sum; lai saturētu numurus ar noteiktu biežumu vai netiktu izveidoti laika periodā: biežums un aizkave; cipari, kas laika gaitā nav sastādīti: pagātnes vērts; numuri, kurus lietotājs dod kā dzimšanas datumus: virknes Ja ir filtri, kurus vēlaties, bet jūs to neatrodat vietnē, jūs esat uzaicināts pieprasīt tos atbilstošā foruma sadaļā. Ģenerators meklē un parāda kombinācijas atkarībā no izmantotajiem filtriem. Katrai izveidotajai kombinācijai tiek garantēta vienlaicīgi visu izvēlēto filtru atbilstība. Verificētāju var izmantot pēc oficiālās kombinācijas rasēšanas, un tas parāda, vai filtru iestatījumi ir izpildīti ar oficiālo zīmējumu. Tas arī nosaka, vai ir vai nav palielinātas jūsu iespējas, izmantojot filtru īpašu iestatījumu salīdzinājumā ar vienkāršu atskaņošanu, kas nozīmē atskaņošanu bez filtriem. Chances Calculator ļauj jums redzēt, cik daudz no kopējām iespējamām kombinācijām ļauj laimēt noteiktu balvu līmeni atbilstoši atlasītajiem filtriem

Latvia Loto 5/35 19.01.2019
10 - 22 - 27 - 33 - 35


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
38 ms