LotoXP
Home Forum C(n,k) Widget

Danske Lotto

For at spille Danske Lotto Saturday spillet skal du vælge syv tal fra 1 til 36.      Når spillet foregår, vil der trækkes otte tal - de første syv er hovedtalene, og det ottende er et bonusnummer ("Tillægstal").      Du skal matche alle syv hovednumre for at vinde jackpotten.

Lotto programmet på dette websted er sammensat af en række filtre, statistikker, en generator, en verifikator og en chancer kalkulator. Filtre er moduler, der giver dig mulighed for at angive de slags numre, du vil afspille. De fleste af disse filtre følger med statistikker, så du kan træffe uddannede beslutninger. Filtre giver dig mulighed for at betingede de genererede kombinationer på flere måder: at indeholde tal med bestemte matematiske egenskaber: Divisibility, Consec, Sum; at indeholde tal med en bestemt frekvens, eller som ikke blev tegnet i et tidsrum: Frekvens og forsinkelse; tal, der ikke blev tegnet sammen i et tidsrum: Tidligere tegner; Numre, der foretrækkes af brugeren som fødselsdatoer: Strings Hvis der er filtre, du vil have, men du ikke finder på webstedet, bliver du inviteret til at bede om dem i den passende del af forummet. Generatoren søger og viser kombinationer i henhold til de filtre, du bruger. Hver kombination genereret er garanteret at tilfredsstille alle de valgte filtre samtidigt. Verifikatoren kan bruges efter tegningen af ​​den officielle kombination, og den fortæller dig, om filtreindstillingerne blev opfyldt af den officielle tegning. Det fortæller dig også, om du har øget eller ikke dine chancer ved at bruge en bestemt indstilling til filtrene i forhold til et 'plain play', hvilket betyder et spil uden filtre. Chancerne Calculator giver dig mulighed for at se, hvor mange af de samlede mulige kombinationer du kan vinde et bestemt præmieniveau i henhold til de valgte filtre

Denmark > Lotto 29.12.2018
4 - 10 - 12 - 21 - 23 - 31 - 36 - 35


LotoXP lotto program

The lotto program on this site is composed of a series of filters, statistics , a generator, a verifier and a chances calculator.

Filters are modules that allow you to specify the kind of numbers you want to play. Most of these filters come with according statistics so you can make educated decisions.
    Filters allow you to condition the generated combinations in several ways:
  • to contain numbers with certain matematic properties : Divisibility, Consec, Sum;
  • to contain numbers with certain frequency or that were not drawn for a period of time : Frequency&Delay;
  • numbers that were not drawn together for a period of time : Past draws;
  • numbers that are prefered by the user like birth dates : Strings
If there are filters you want but you dont find on the site you are invited to ask for them in the apropriate section of the forum.

The Generator searches and displays combinations according to the filters you use. Every combination generated is guaranteed to satisfy all the selected filters simultaneously.

The Verifier can be used after the drawing of the official combination and it tells you whether or not the settings of the filters were met by the official draw. It also tells you whether increased or not your chances by using a particular setting for the filters compared to a 'plain play',meaning a play with no filters.

The Chances Calculator allows you to see how many of the total possible combinations allow you to win a certain prize level according to the selected filters


username
password
New
account
nrFilters=13
Primes min max Help
Squares min max Help
Divisibility Settings Help
Past draws Settings Help
Strings Settings Help
Frequency & Delay Settings Help
First / Last Digit Settings Help
Consecs min max Help
ArithmProgr min max Help
Sum min max Help
Repeats min max Help
MaxInCommon Help
Verifier
36 ms